11 клас

Тема 1. Електричне поле і струм 
Урок 1.  Електричне поле. Напруженість електричного поля. 
Урок 2.  Провідники та діелектрики в електричному полі. Закон Кулона. 
Урок 3.  Розв'язування задач.
Урок 4.  Робота в електричному полі. Потенціал електричного поля. 
Урок 5.  Електроємність. Ємність плоского конденсатора. 
Урок 6 Енергія електричного поля. Вплив електричного поля на живі організми.
Урок 7.  Розв'язування задач.
Урок 8.  Умови виникнення електричного струму. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола.
Урок 9. Розв'язування задач.
Урок 10.  Правила безпечного користування електричними приладами. Лабораторна робота №1: "Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму". 
Урок 11.  Електричний струм у різних середовищах. 
Урок 12.  Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. Лабораторна робота №2: "Дослідження електричного кола з напівровідниковим діодом".
Урок 13.  Контрольна робота: "Електричне поле і струм".

Тема 2. Електромагнітне поле
Урок 14.  Магнітне поле. Магнітна індукція. 
Урок 15.  Сила Ампера. Взаємодія провідників зі струмом.
Урок 16.  Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Властивості феромагнетиків.  
Урок 17. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. 
Урок 18.  Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція.
Урок 19.  Розв'язування задач.
Урок 20.  Лабораторна робота №3: "Дослідження явища електромагнітної індукції".
Урок 21 Енергія магнітного поля. Змінний струм. Передача енергії змінного струму. 
Урок 22.  Розв'язування задач.
Урок 23.  Контрольна робота "Електромагнітне поле".

Тема 3. Коливання і хвилі 
Урок 24.  Коливальний рух. Вільні коливання. Вимушені коливання. 
Урок 25.  Розв'язування задач. 
Урок 26.  Математичний маятник. Енергія коливального руху.
Урок 27.  Розв'язування задач.
Урок 28.  Лабораторна робота №4: "Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань".
Урок 29.  Механічні хвилі. Довжина хвилі. Звук.
Урок 30.  Розв'язування задач.
Урок 31.  Коливальний контур. Утворення електромагнітних хвиль.
Урок 32.  Шкала електромагнітних випромінень. Радіохвилі. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Урок 33. Розв'язування задач.
Урок 34.  Контрольна робота "Коливання і хвилі".
Урок 35 Коливання в природі та техніці
Тема 4. Хвильова і квантова оптика 
Урок 36. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах.  Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.
Урок 37. Швидкість світла. Відбивання світла. Заломлення світла. Закони  заломлення світла.
Урок 38. Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал.
Урок 39. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.
Урок 40. Розв'язування задач.
Урок 41. Розв'язування задач. Самостійна робота.
Урок 42. Інтерференція світла та дифракція світлових хвиль.
Урок 43. Лабораторна робота №4 "Спостереження інтерференції та дифракції світла"
Урок 44. Дисперсія світла та поляризація. Спектрометри.
Урок 45.  Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала  Планка. Енергія та імпульс фотона. 
Урок 46.Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.
Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
Урок 47. Люмінесценція. Фотохімічна дія світла.
Урок 48. Розв'язування задач.
Урок 49. Контрольна робота: "Хвильова і квантова оптика".

Тема 5. Атомна та ядерна фізика 
Урок 50. Ядерна модель атома.  Квантові постулати Н. Бора. 
Урок 51. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.
Урок 52. Лабораторна робота №6: "Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини."
Урок 53. Склад атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра.
Урок 54.  Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період піврозпаду. 
Урок 55.  Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.  
Урок 56. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія. 
Урок 57. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. 
Урок 58. Розв'язування задач.
Урок 59. Контрольна робота: "Атомна та ядерна фізика".

Тема 6. Фізичний практикум 
Урок 60. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.
Урок 61. Дослідження електричних кіл.
Урок 62. Визначення довжини світлової хвилі.
Урок 63. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.
Урок 64. Досліджування магнітного поля Землі.


Узагальнюючі заняття 
Урок 65. Фізика й науково-технічний прогрес. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.
Урок 66. Сучасні уявлення про будову речовини.

Немає коментарів:

Дописати коментар